Klassebestemmelser


§ 1. Formål:

Disse bestemmelser og de officielle tegningerer sikrer, at skrogets, dækkets, kølens og rorets facon og vægt - mast, bom og rignings dimensioner sejlplanets form og areal, for alle bliver så ens som mulig, hvad angår faktorer, der har betydning for bådens hurtighed.

§ 2. Højeste administrerende myndighed

er Pd-klubben, med den nødvendige godkendelse hos Dansk Sejlunion.

§ 3. Alle både

skal fremstilles i overensstemmelse med Gert Gerlach's tegninger. Bådene skal fremstilles i glasfiberarmeret polyester i samme eller identiske forme samt være apteret med en standard aptering eller en aptering, som svarer vægtmæssigt til samme.

Deplacementet for den komplet færdige båd (uden sejl og udrustning) er min. 2620 kg. ( Det er denne vægt der kontrolvejes og skal overholdes.)

Tillæg for sejl og udrustning i henhold til DS’ handicap måleregel er 90 kg. (Så bådens deplacement i DH-målet er 2710 kg.)

Såfremt det er nødvendigt at forsyne en båd med ballast for at overholde klassens minimums deplacement, skal denne ballast (bly eller jern) deles i 3 lige store dele. De 2 dele fastgøres på undersiden af sidedækket ved røstjernene i henholdsvis styrbord og bagbord side. Denne ballast må højst have en tykkelse på 100 mm, målt vinkelret på undersiden af sidedækket. Den sidste del af ballasten fastgøres indenbords i bådens bund umiddelbart agten for masten. Denne ballast regnes ikke som kølvægt i henhold til DS’ handicap måleregel. Enhver form for indenbords ballast (bly eller jern) skal være indstøbt i glasfiber eller være fastboltet.

§ 4. Ændringer

af klassebestemmelserne kan kun ske efter vedtagelse på en generalforsamling.

§ 5. Skrog og Dæk

skal være i overensstemmelse med de officielle tegninger og anvisninger. - jvf. § 3.

§ 6. Kølen

skal være af støbejern udformet i overensstemmelse med de officielle tegninger - jvf. § 3.Kølens vægt inden klædning med glasfiber skal være 1.350 kg + 30 kg.

§ 7. Ror og Rorfinne

skal fremstilles i overensstemmelse med en af Pd-klubbens 3 tegninger af 1-1 1997. Ved ændring af eksisterende ror og evnt. nybygning skal rortype 3 anvendes.

§ 8. Masten,

der er placeret i bådens centerlinie, skal være af letmetal med hulkehl for storsejlets forlig. Hulkehlen skal være en integreret del af masteprofilen. Profilen er fri, dog skal følgende mål overholdes:

A. Tydelige mærker skal være påmalede og mindst 10 mm brede og findes følgende steder:

Mærke 1 med overkant max. 2570 mm. over inderside af skrog ved maste spor.

Mærke 2 med underkant max. 8900 mm. over overkant mærke 1.

B. Den stående rig er fri, dog skal topvant, undervant, for- og hækstag være af min. 5 mm. stålmateriale.

C. Længden af hvert sallinghorn skal være min. 850 mm. målt fra siden af masten. Salingen placeres min. 4800 mm. over ruftag.

D. Afstanden mellem forstagets skæring med dæk og mastens forkant (j) må ikke være større end 3100 mm.

E. Spilergalge er tilladt med enkelt eller dobbelt spilerfald. Faldblokkens fastgøringspunkt må max. være 120 mm foran mastens forkant. Afstanden fra dæk til spilerfaldets underkant målt vinkelret ud fra masten, må ikke overstige det i DH-88 reglen fastsatte mål (ISP) - 9750 mm.

§ 9. Bommen

skal være af letmetal med permanent hulkehl for stor sejlets underlig. Profil og dimensioner er frie.

Et tydeligt mærke mindst 10 mm. bredt skal være påmalet bommen.Mærkets forkant må max. være 2800 mm. fra mastens agterkant målt med bom men i vandret stilling.

§ 10. Spilerstagens

længde måles fra midtlinien på masten ved fastgøringspunktet til skødets passagepunkt med stagen ført ud vinkelret på skibets centerlinie.

Længden må højst være 3100 mm. Profil, vægt og beslag er frie.

§ 11. Sejlene

skal være fremstillet af vævet materiale - dog må forsejl fremstilles af mylar. Målene skal være i oversensstemmelse med de officielle sejl tegninger.

A. Storsejlet

må ikke strækkes ud over de i § 8 A og § 9 nævnte tydelige mærker. 4 stk. sejlpinde må være gennemgående. Flynder max. 150 mm.

De nuværende MGU = 1,08 og MGM = 1,80 fastholdes.

Rebesystem, antal reb og størrelse er frit.

Mindste dugvægt for storsejl er 270 g/m2.

Klassebetegnelsen (der er et stort P og et lille d - Pd) skal sammen med den enkelte båds nummer forefindes på begge sider af storsejlet og være i overensstemmelse med de officielle tegninger.

B. Forsejl: Følgende mål gælder:

Mindste dugvægt på Vævet dug er 205 g/m2.

Største forlig må max. være 9400 mm.

Største bredde målt fra skødebarm vinkelret på forstaget.

(LP) må max. være 4750 mm.

C. Spileren

skal være symmetrisk om sin vertikale midterlinie og må ikke have nogen anordning, der forandrer dens form.

Følgende mål skal overholdes:

Mindste dugvægt 40 g/m2.

Sideliget (SL) må max. være 9400 mm.

Bundliget (SF) må max. være 5750 mm.

Største bredde (SMW) må max. være 7000 mm.

Måles i.h.t. Dansk Handicap målereglen.

D: Skødning af sejlene er fri - dog ifølge gældende kapsejlladsregler.

§ 12. Foruden den faste udrustning skal følgende sikkerhedsudstyr findes ombord:

1 stk. anker med forfang vejer mindst 12 kg.

1 stk. ankerline mindst 12 mm. tyk og mindst 30 m. lang.

2 stk. fortøjningsliner mindst 12 mm. tykke og med en samlet længde på mindst 15 m.

1 stk. rednings- eller svømmevest pr. person.

2 stk. livliner.

1 stk. lænsepumpe eller pøs.

1 stk. nødhjælpskasse.

1 stk. ildslukker mindst 2 kg .

1 stk. tågehorn.

1 stk. radarreflektor.

Typegodkendte nødraketter.

Typegodkendte lanterner, der er funktionsdygtige i mindst 6 timer.

Ved fast udrustning forstås :

Køjebunde overalt i båden

Hynder og ryglæn i salon

Salonbord ( fast )

Service ( til min. 3 personer )

Knive, gafler, skeer, tallerkner og krus.

Kogegrej

Komfur : Gas- Sprit- eller Petrolium- opvarmet

§ 13.

A. Ejeren

er pligtig til at sikre sig principperne om ens konstruktion af bådene ikke omgåes. Ingen ejer må gøre forsøg på at fravige disse bestemmelser.

Ingen båd er berettiget til at kapsejle som Pd-standardbåd med mindre ejeren er i besiddelse af gyldigt DH-målebrev udstedt af Dansk Sejlunion.

B. Måling

foretages af kreds- eller klubmålere. Som gyldigt Pd-standardmåle brev gælder målebrevet, når dette har Pd-klubbens påtegning om, at standardklassebestemmelserne er opfyldte.

Mål som ikke indgår i målingen ifølge Dansk Sejlunion, skal ejeren selv sikre overholdt.

Efter behov kontrolleres disse af Pd måleren.

C.

Har en båd gennemgået en så omfattende reparation eller ombygning, at opmåling fordres, skal denne ske jfr. § 13 B.

§ 14.

Hvis der er mistanke om, at der på nogen måde er gjort forsøg på at omgå disse bestemmelser skal dette rapporteres til Pd-klubbens bestyrelse, som derefter kan inddrage godkendelsen som standardbåd indtil sagen er klarlagt.

§ 15. Klubbens bestyrelse

bemyndiges til at kontrollere, at de af klubben vedtagne bestemmelser for standardbåde overholdes under rene Pd-sejladser.

Opdages mangler inden start, kan bestyrelsen foranledige, at den pågældende Pd-er henvises til handicapløb, hvorimod diskvalifikation kan risikeres, dersom mangler opdages efter sejladsen.

§ 16. Pd-klubben kan dispensere

for afvigelser fra det i disse regler angivne, hvis det ikke er opfattelsen, at ændringen er foretaget bevidst for at forbedre bådens egenskaber.

§ 17. Besætningen

ved DS - DM skal besætningen bestå af 3 personer alle besætnings medlemmer skal være medlem af DS godkendt sejlklub.